From 21 Jun 2021
Show more...
June, 2021
21 Mon 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
22 Tue 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
24 Thu 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
25 Fri 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
28 Mon 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
29 Tue 11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
July
1 Thu 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
2 Fri 1:30pm NZST CBTA Assessment Feilding
8 Thu 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
9 Fri 8:45am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
12:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
12 Mon 8:30am NZST CBTA Assessment Lower Hutt
11:30am NZST CBTA Assessment Test Only Lower Hutt
1:30pm NZST CBTA Assessment Lower Hutt
Times shown in timezone: Wellington