Cymraeg sylfaenol i helpu cefnogi eich plentyn / Basic Welsh to help support your child

Monday, 20 September '21   7:30pm – 9:30pm BST
Teams
Only 3 spaces left

This is an online event.

Joining instructions will be provided after booking.

Details

Cwrs 12 wythnos yw hwn a rhaid i chi fynychu o leiaf 70% o'r amser.
This is a 12 week course and you must attend at least 70% of the time.

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer rhieni neu neiniau a theidiau/gofalwyr heb fawr ddim profiad o'r Gymraeg, os o gwbl, sydd am gefnogi eu plentyn/ŵyr neu wyres gyda'u datblygiad Cymraeg.
Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio geirfa a chyfarchion/ffarwelio syml yn ogystal â sut i roi cyfarwyddiadau syml a rhoi adborth cadarnhaol yn Gymraeg.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu pynciau o'ch dewis, y credwch y byddech yn eu defnyddio'n rheolaidd gyda'ch plentyn/ŵyr neu wyres.
Yn ogystal â datblygu eich geirfa Gymraeg, nod y cwrs hwn yw cynyddu eich hyder wrth ddefnyddio'r eirfa hefyd, ac felly mae'n gam mawr ymlaen os ydych yn dymuno mynychu cyrsiau Cymraeg yn y dyfodol.
Byddai'r cwrs hwn o fudd nid yn unig i'ch plentyn/ŵyr neu wyres, ond i chi hefyd, mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.

This course is perfect for parents or grandparents/carers with little or no experience of the Welsh language, who want to support their child/grandchild with their Welsh language development.
You will learn how to use simple vocabulary and greetings/farewells as well as how to give simple instructions and provide positive feedback in Welsh.
You will also have the opportunity to learn topics of your choice, of which you think you would use regularly with your child/grandchild.
As well as developing your Welsh vocabulary, the aim of this course is to increase your confidence when using the vocabulary too, and therefore is a great steppingstone if you wish to attend Welsh courses in the future.
This course would benefit not only your child/grandchild, but yourself too, in a friendly and welcoming environment.

Instructions

• Ar ôl cofrestru ar gyfer y cwrs hwn byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost
• After registering for this course you will receive an email confirmation

Tickets

Cwrs Am Ddim / Free Course
Available until Mon 20 Sep 9:30pm
Online event information

Teams