3 aug. 2021-től
 
augusztus, 2021
16 h. 18:00 BST Novice Intro to Open Water Swimming - Stage 1
18 sze. 18:00 BST Novice Intro to Open Water Swimming - Stage 2
23 h. 18:00 BST Novice Intro to Open Water Swimming - Stage 1
25 sze. 18:00 BST Novice Intro to Open Water Swimming - Stage 2
Az időzónában feltüntetett időpontok: London