Select date
 
July, 2020
11 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
12 Sun 10am - 4pm Explore My Question
16 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
25 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
26 Sun 10am - 4pm Explore My Question
30 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
August
8 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
9 Sun 10am - 4pm Explore My Question
13 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
22 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
23 Sun 10am - 4pm Explore My Question
27 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
September
5 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
10 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
13 Sun 10am - 4pm Explore My Question
19 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
24 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
27 Sun 10am - 4pm Explore My Question
October
3 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
Times shown in timezone: Brisbane