Select date
 
June, 2020
13 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
14 Sun 10am - 4pm Explore My Question
18 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
27 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
28 Sun 10am - 4pm Explore My Question
July
2 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
11 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
12 Sun 10am - 4pm Explore My Question
16 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
25 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
26 Sun 10am - 4pm Explore My Question
30 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
August
8 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
9 Sun 10am - 4pm Explore My Question
13 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
22 Sat 9am - 1:30pm ProFun Focus Workshop
23 Sun 10am - 4pm Explore My Question
27 Thu 7:15pm - 9:15pm Introduction to ProFUN DT
Times shown in timezone: Brisbane